LeMoyne Reflections on Sanitation Strike March pp. 146-149 -- V.S.