Affidavit M. E. Slayton, Attorney General Civil Case No. 1062