Box 143, Folder 8: Judgeships, N.C., 1958, Feb. - 1961, Feb.