Letter: Atlanta, Georgia, to James Dombrowski, New Orleans, Louisiana, 1960 August 16