Letter: Atlanta, Georgia, to James Dombrowski, New Orleans, Louisiana, 1961 October 2