--Go on, Mr. President, I'm listening / Baldy, 1975 July 26